STŠ napis (desktop)

Srednja tehniška šola Koper

STŠ napis (phone)

Sednja tehniška šola Koper

Dijaki s posebnimi potrebami

 

Svetovalni delavki za koordinacijo otrok s posebnimi potrebami:
Natalija Muzica Ambrožič (tel. št.: 05 66 25 262), natalija.muzica-ambrozic@sts.si
Kim Pletikos Pucer (tel. št.: 05 66 25 233), kim.pletikos-pucer@sts.si
 
 

Zunanji strokovni sodelavci iz Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož, ki na naši šoli izvajajo dodatno strokovno pomoč za dijake s posebnimi potrebami:

Tim Pušnik, tim.pusnik@cksg.si

Sonja Radikon Bratina, sonja.radikon@gmail.com

Peter Kokotec, peter.kokotec@gmail.com

Ksenija Funa, ksenija.funa@guest.arnes.si

Andrej Milavec, andrej.milavec@cksg.si

 
 
Potek postopka usmerjanja za dijake s posebnimi potrebami:
 
1. Starši dajo Vlogo za začetek postopka usmerjanja  na Zavod za šolstvo (obrazec: Zahteva za začetek postopka usmerjanja).
 
2. Šola napiše Poročilo o otroku (obrazec: Poročilo o otroku).
 
3. Oba obrazca se pošlje na naslov pristojnega Zavoda RS za šolstvo:                                                              
Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Območna enota Koper, Cankarjeva 5, 6000 Koper
 
4. Zavod za šolstvo posreduje podatke pristojni Komisiji za usmerjanje.
 
5. Komisija se sestane s starši in otrokom ter  izda Strokovno mnenje. To pošlje staršem in Zavodu za šolstvo.
 
6. Na podlagi strokovnega mnenja komisije in ostalih listin pristojna enota izda Odločbo o usmeritvi, ki jo prejmejo straši in šola. V odločbi se določi:
 • program vzgoje in izobraževanja, v katerega se otrok usmerja,
 • vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje,
 • vrtec oziroma šolo, v katero se otrok usmeri,
 • datum vključitve v vrtec ali šolo,
 • rok za preverjanje ustreznosti usmeritve, ki ne sme biti daljši od treh let,
 • obseg in vrsto izvajanja dodatne strokovne pomoči,
 • pripomočke, ki so potrebni za vključitev otroka v program,
 • občasnega ali stalnega spremljevalca za fizično pomoč gibalno oviranemu otroku,
 • morebitno zmanjšanje števila otrok v oddelku glede na predpisane normative,
 • morebitno povračilo prevoznih stroškov v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli,
 • morebitne pravice, ki izhajajo iz 15. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.
 
7. Ravnatelj šole določi strokovno skupino, ki pripravi individualiziran program za dijaka. Program mora biti pripravljen v enem mesecu po prejemu odločbe. Strokovno skupino sestavljajo:
svetovalna delavka za koordinacijo otrok s posebnimi potrebami,
 • razrednik,
 • učitelji, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč,
 • morebitni zunanji sodelavci,
 • po potrebi je sklican razredni učiteljski zbor,
 • starši dijaka.
 
8. Delo z dijaki na šoli zajema:
 • evidentiranje dijakov s posebnimi potrebami, 
 • razgovore z dijaki in starši, 
 • sodelovanje v strokovnih skupinah za pripravo in spremljanje individualiziranega programa dela za vse dijake s posebnimi potrebami na šoli, 
 • sodelovanje s komisijami za usmerjanje, 
 • pisanje individualiziranih programov, 
 • koordinacijo med učitelji in člani strokovnih skupin, 
 • koordinacijo in vodenje sestankov strokovnih skupin, 
 • informiranje učiteljev, 
 • sodelovanje s starši, 
 • individualno delo z dijaki s posebnimi potrebami, 
 • nudenje dodatne strokovne pomoči dijakom, 
 • evalvacijo dela z dijaki in 
 • drugo delo, povezano z dijaki s posebnimi potrebami. 
 
9. Vse morebitne spremembe se sporoči na Zavod za šolstvo (izpis, sprememba programa, dokončanje šolanja).
Več podatkov in ustrezne obrazce se dobi na spletni strani Zavoda za šolstvo pod rubriko "Usmerjanje otrok".
 
Nazaj

Accessibility

Opozorilo! Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Kaj so piškotki?

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux