Šolski sklad

Šolski sklad

Šola je leta 2002 ustanovila šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev; nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka, pomoč socialno šibkim dijakom idr. Šolski sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Sklad upravlja upravni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki dijakov, staršev ter učiteljev STŠ.   

Poraba sredstev bo odvisna od zbrane vsote, okvirno predvidevamo:

  • sredstva za pomoč socialno ogroženim dijakom,
  • povečanje in obnova knjižnične zbirke,
  • popestritev pouka in krožkov z zunanjimi izvajalci,
  • prevoz za potrebe krožkov,
  • prevoz ter udeležba (kotizacija) na regijskih in državnih tekmovanjih,
  • subvencija za ekskurzije (10 € na dijaka),
  • nagrada ali pogostitev dijakov, ki sodelujejo na predstavah in drugih prireditvah oziroma so dosegli vidne dosežke na različnih tekmovanjih ali izjemen uspeh pri šolskem delu.


Skip to content